Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Γάμος & Βάπτιση

www.boubounieres.net

 • Φωτογραφία

www.mrphoto.gr

Χρήσιμες Συμβουλές


                                  Διαδικασίες - Δικαιολογητικά Γάμου

Θρησκευτικός Γάμος

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται την εκκλησία της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος.

α. Πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία του τόπου κατοικίας των μελλονύμφων. Για την έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους. Οι μάρτυρες δεν θα πρέπει να έχουν πρώτου βαθμού συγγενική σχέση με τους μελλονύμφους.

β. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.

γ. Δημοσίευση σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα). Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα. Σ’αυτήν θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία σας δηλαδή ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, το γένος, τόπος γέννησης και κατοικίας, καθώς και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Ο χρόνος δημοσίευσης της αναγγελίας θα πρέπει να είναι 15 μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία του γάμου. Το απόκομμα της εφημερίδας θα σας ζητηθεί από την ενορία για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση των αδειών του γάμου. Το κόστος ανέρχεται στα 20-25 €.

δ. Σε περίπτωση που ένας από τους μελλόνυμφους δεν τελεί γάμο για πρώτη φορά, απαιτούνται επιπλέον:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου / διαζυγίου
 • Βεβαίωση από την μητρόπολη που να αναφέρει τον βαθμό του τελευταίου γάμου.

Με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πάτε στην ενορία που θα τελεστεί το μυστήριο και ο εφημέριος θα φροντίσει για την έκδοση των αδειών. Η άδεια ισχύει για 6 μήνες. Θα πρέπει να είστε οι ίδιοι και να έχετε μαζί τις αστυνομικές σας ταυτότητες. Ο εφημέριος θα σας ζητήσει τα πιστοποιητικά αγαμίας, το παράβολο από την εφορία, το κείμενο της δημοσίευσης στην εφημερίδα, καθώς και σ’αυτόν θα δηλώσετε το επώνυμο των παιδιών σας. Με όλα τα δικαιολογητικά που θα σας δώσει θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή όπου θα πληρώσετε το παράβολο των 5 € περίπου και θα παραλάβετε την άδεια αυθημερόν.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.
 • Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.
 • Έχετε υπόψη σας ότι γάμοι δεν γίνονται στις ακόλουθες περιόδους:

       18/12 - 25/12
       07/01
       40 ημέρες πριν το Πάσχα
       Τα Ψυχοσάββατα
       Του Αγίου Πνεύματος
       06/08-15/08
       29/08

Μετά το γάμο πρέπει να κάνετε την απαραίτητη δήλωση στο ληξιαρχείο της περιοχής σας. Το αργότερο 40 μέρες μετά το γάμο πρέπει να τον δηλώσετε στο ληξιαρχείο, προσκομίζοντας την βεβαίωση που θα υπογράψετε εσείς και οι κουμπάροι σας μετά το μυστήριο. Μην το αμελήσετε για να μην αντιμετωπίσετε τυχόν γραφειοκρατικές δυσκολίες, σε περίπτωση που θέλετε να ανοίξετε οικογενειακή μερίδα στο δήμο σας αλλά γενικά και τυχόν συναλλαγές σας με δημόσιους φορείς.

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Αρμόδια Υπηρεσία: Οικείος Δήμος ή Κοινότητα

Δικαιολογητικά

α. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση.

β. Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων.

γ. Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη.

δ. Για πολιτικό γάμο, δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου.

ε. Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς).

Χρόνος Διεκπεραίωσης:

Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Αν η δήλωση γίνει μέσα σε 3 μήνες μετά την παρέλευση των 40 ημερών, επικολλάται χαρτόσημο 4,40 €, ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (40 μέρες + 3 μήνες) επικολλάται χαρτόσημο 13,5 €.

Πολιτικός Γάμος

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον δήμο της κατοικίας του.

Δικαιολογητικά

 α. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).

β. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.


γ. Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι:

ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.  είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και γ/αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ.

δ. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.


ε. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.


στ. Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).


ζ. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.


η. Οι Αλλοδαποί πρέπει να φέρουν:

 •    Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
 •    Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
 •    Ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα, ένα για τον καθένα)
 •    Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής, η οποία ανεξαρτήτως εκδόσεώς της, λήγει την 31-12-1998, (άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 του Π.Δ. 358/97 Φ.Ε.Κ.240/97 Τ.Α)


θ. Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αίτηση, εφημερίδα.


ι. Για τους Έλληνες του εξωτερικού :

 •    Δημοσίευση του γάμου σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα
 •    Αίτηση
 •    Υπεύθυνη δήλωση
 •    Εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου
 •    Ληξιαρχική πράξη γέννησης (Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 •    Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα


ια. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.


ιβ. Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.


ιγ. Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

 Για την τέλεση πολιτικού γάμου πρέπει να πληρωθεί τέλος 75 € για τους δημότες Αθήνας και 100 € για τους μη δημότες. Το παραπάνω τέλος πληρώνεται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο γραφείο πολιτικών γάμων. Η άδεια πολιτικού γάμου του κάθε ενδιαφερομένου εκδίδεται στο δήμο της τελευταίας κατοικίας του. Για την κατάθεση των εγγραφών και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του. Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές ήμερες.

                                         

                           Διαδικασίες Δικαιολογητικά Γέννησης - Βάπτισης

Δήλωση Γέννησης

Αρμόδια Υπηρεσία:Ο Ληξίαρχος του τόπου γέννησης. ( Κάθε δήμος ή κοινότητα αποτελεί ξεχωριστή ληξιαρχική περιφέρεια). Το παιδί γράφεται στο ληξιαρχείο του δήμου που βρίσκεται το μαιευτήριο και για να ενταχθεί στην οικογενειακή μερίδα των γονέων πρέπει να κινηθεί η διαδικασία.

Προσοχή!!! Αν ο τοκετός γίνει κατά την διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο αρμόδιος είναι ο ληξίαρχος του τόπου αποβίβασης. Για τον Έλληνα του εξωτερικού καθήκοντα ληξιάρχου ασκεί ο προϊστάμενος της Ελληνικής Προξενικής αρχής.

Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό γιατρού, μαίας ή μαιευτήρα. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί τέτοιο πιστοποιητικό η δήλωση γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου (Ν. 1599/1986)

Υπόχρεοι είναι:

 • Ο πατέρας του παιδιού
 • Ο γιατρός
 • Η μαία ή ο μαιευτήρας
 • Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο τοκετό
 • Η μητέρα του παιδιού ή ο αντιπρόσωπός της με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Προθεσμίες και Πρόστιμα

Η δήλωση πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό. Σε περίπτωση καθυστέρησης της δήλωσης και αφού έχουν περάσει 3 μήνες από τις 10 ημέρες της προθεσμίας επικολλάται στην αίτηση χαρτόσημο (4,40 €). Για περισσότερη καθυστέρηση αυτής των 10 ημερών και των 3 μηνών επικολλάται χαρτόσημο (13,5 €).

Δήλωση Βάπτισης

Αρμόδια Υπηρεσία: Ο Ληξίαρχος του τόπου βάπτισης. Αν η βάπτιση πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό τόπο από τον τόπο γέννησης η δήλωση γίνεται στον ληξίαρχο του τόπου βάπτισης ο οποίος διαβιβάζει αντίγραφο της έκθεσης της βάπτισης στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών.

Δικαιολογητικά

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

2. Βεβαίωση του ιερέα χαρτοσημασμένη με κληρικόσημο ή όποιου συνέπραξε στην ιεροτελεστία του μυστηρίου της βάπτισης. Με βάση την δήλωση, η βάπτιση καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Υποχρεωμένοι να δηλώσουν την βάπτιση είναι:

 • Αυτός που βαπτίζεται εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του
 • Ο πατέρας, η μητέρα
 • Όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού
 • Συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού

Δήλωση Ονόματος

Αρμόδια Υπηρεσία:Ο Ληξίαρχος του τόπου καταχώρησης της γέννησης ή του τόπου κατοικίας των γονέων.

Υποχρεωμένοι για την δήλωση του ονόματος είναι:

 • Οι γονείς Παρουσιάζονται μαζί στον ληξίαρχο (ή ο ένας με εξουσιοδότηση όμως του άλλου, θεωρημένη με γνήσιο της υπογραφής) και δηλώνουν το όνομα του παιδιού.
 • Τρίτο πρόσωπο το οποίο διαθέτει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από τους δυο γονείς. Απαραίτητα αναφέρεται το όνομα του παιδιού.

Προθεσμίες και Πρόστιμα

 • Η δήλωση βάπτισης πρέπει να γίνει μέσα σε 90 ημέρες από την ημέρα τέλεσης του μυστηρίου.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης της δήλωσης και αφού έχουν περάσει 3 μήνες από τις 90 ημέρες της προθεσμίας επικολλάται στην αίτηση χαρτόσημο 4,4 €.
 • Για περισσότερη καθυστέρηση αυτής των 90 ημερών και των 3 μηνών επικολλάται χαρτόσημο 13,5 €.

Υποχρέωση Νονού

 • Απαραίτητα για το μυστήριο της βάπτισης αφού το πήρατε απόφαση:
 • Η λαμπάδα
 • Δυο μικρές πετσέτες για το σκούπισμα των δικών σας χεριών και του ιερέα
 • Μια μεγάλη πετσέτα για το μωρό
 • Τα λαδόπανα
 • Ένα μπουκάλι ελαιόλαδο
 • Ένα σαπούνι
 • Τα βαπτιστικά του μωρού , ρούχα και παπούτσια
 • Ο σταυρός του μωρού
 • Προαιρετικά στολισμός της εκκλησίας και ειδικά της κολυμπήθρας

Προσοχή!!! Μην σας συναντήσει το μωρό την ημέρα της βάπτισης.... Φροντίστε να έχετε επαφή μαζί του από πολύ νωρίς, καλύτερα από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί έτσι ώστε να σας θεωρεί μέλος της οικογένειας.

Μετέπειτα υποχρεώσεις: Η λαμπάδα και το δώρο του Πάσχα, το δώρο Χριστουγέννων, δώρα σε γιορτή και γενέθλια.

Παραδόσεις

Ο νονός/νονά πρέπει να είναι χριστιανός ορθόδοξος και να βαπτίζουν μωρά του ίδιου φύλλου έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μελλοντικά να παντρευτούν μεταξύ τους...

Η παράδοση θέλει την πρώτη Κυριακή μετά την βάπτιση ο πνευματικός γονιός (νονός/νονά) να συνοδεύει το μωρό στην εκκλησία με την λαμπάδα της βάπτισης ώστε να παρακολουθήσουν την θεία λειτουργία.

Υποχρεώσεις Γονέων

· Προσκλητήρια για την βάπτιση

· Μπομπονιέρες

· Γλυκά

· Φωτογραφίες – Video

· Στολισμός της εκκλησίας ίσως μετά από συνεννόηση με τον νονό/νονά.

· Δώρο του νονού/νονάς.

Ονόματα / Ερμηνείες

Αγαθή: η γενναία, Αγγελική: που ανήκει  στην τάξη των αγγέλων / πολύ ωραία, Αδάμ: ο χωματένιος, Αδαμάντιος: ο διαμαντένιος, Αθανάσιος: ο αθάνατος, Αθηνά: 1) κάτοικος Αθήνας 2) αυτή που δεν θήλασε, Αικατερίνη: 1) η εξαγνισμένη 2) καθένας από τους δυο, Αιμίλιος: ο ανταγωνιστής, Αλέξανδρος: αυτό που υπερασπίζεται τους άνδρες, Αλέξιος: αυτός που προστατεύει, Αλίκη: η κοκκινωπή, Αλκαίος: ο δυνατός, ο ισχυρός, Άλκηστης: 1) η ατρόμητη 2) η ικανή, Αμαλία: σταθερή, Αναστάσιος: ο σχετιζόμενος με την ανάσταση του Χριστού, Ανδρέας: ο ανδρείος, Ανδρομάχη: η μαχόμενη εναντίων των ανδρών, Ανέστης: ο σχετικός με τη ανάσταση του Χριστού, Ανθή: αυτή που ακμάζει, Άννα: εύνοια, χάρη, Αντιγόνη: πιστή απομίμηση της γενιάς, Αντώνιος: ο ορμητικός, Γεωργία/Γεώργιος: αυτός που επιδέχεται πνευματική καλλιέργεια, Γλυκερία: η υπερβολικά γλυκιά, Γρηγόριος: ο άγρυπνος, Δέσποινα: η κυρία του οίκου, Δήμητρα/Δημήτριος: η μητέρα γη, Διονύσιος: Διόνυσος, Ελένη: η λάμπουσα, Εύα: ζωή, Ευαγγελία/Ευάγγελος: ο φορέας καλών ειδήσεων, Ζωή: ζώ, Ηρακλής: δοξασμένος λόγω Ήρας, Θεόδωρος: δώρο του Θεού, Κλέαρχος: ο ένδοξος άρχοντας, Κλειώ: η ένδοξη, Κλυταιμνήστρα: αυτή που επιδιώκει τη δόξα, Κυριάκος: αυτός που αναφέρεται στο Θεό, Κωνσταντίνος: σταθερός, βέβαιος, Λάζαρος: ο Θεός έχει βοηθήσει, Λαμπρινή: λαμπερή, Λάμπρος: λάμπει, Λεωνίδας: ο γιος του λέοντα, Λουκάς: φωτισμένος, Μάρθα: αγνή, Μαρίνα: θαλασσινή, Μιχαήλ: ποιος είναι σαν τον Θεό;, Ναταλία: γεννέθλια, Νεκτάριος: θεϊκός, Νικήτας: νίκη, Νικόλαος: νίκη του λαού, Όλγα: υγιείς, Ορέστης: ορεινός κάτοικος, Ουρανία: από τον ουρανό, Παναγιώτης: έχει όλα τα άγια, Πέτρος: πέτρα, Πηνελόπη: υφάντρια, Σάββας: ανάπαυση, Σταύρος: σταυρός, Στέλλα: αστέρι, Στέφανος: στέφω, Φωτεινή: αυτή που εκπέμπει λάμψη, Χάρης: κομψός, Χριστόφορος: αυτός που φέρει τον Χριστό, Χρυσάνθη: χρυσό άνθος.

Τελευταία Ενημέρωση (Κυριακή, 03 Μάρτιος 2013 13:58)

 
Best Viewed by Mozilla Firefox
Greek English French German Italian Spanish
Συνάντησέ μας στο Fb
Πόσοι είναι Online?
Έχουμε 13 επισκέπτες συνδεδεμένους